Pozovite nas: 015/319 295
Kako spreciti korove u usevima kukuruza

Poznat je podatak da je zaštita useva kukuruza izuzetno važna i da joj treba pristupiti na vreme i uz korišćenje adekvatnih preparata, tim pre što se zna da ima čak oko 150 različitih korovskih vrsta koje napadaju useve kukuruza.

Na osnovu vaših zahteva, naši zaštitari će vam preporučiti jedan od preparata iz našeg bogatog asortimana, čija će vam pravilna primena pomoći da na najbolji mogući način zaštitite svoje useve kukuruza.

Kako se boriti protiv korova u usevima kukuruza?

U našoj zemlji se kukuruz gaji na značajno velikim površinama. Da bi usevi bili dobro održavani, od izuzetnog je značaja i da se vodi računa o njihovoj zaštiti. Tačnije, vrlo je važno koristiti preparate, koji će zaštiti useve na najbolji mogući način.

Stručnjaci su do sada pronašli čak oko 150 vrsta korova, za koje se zna da napadaju i ugrožavaju useve kukuruza. Ipak, među njima ima onih koji se javljaju ređe, ali i onih koji se javljaju češće.

Kao najzastupljenije korovske biljke u usevima kukurza se izdvajaju sledeće vrste:

- muhar (Panicum crus-galli)

- pepeljuga (Chenopodium album)

- divlji sirak (Sorghum halpense)

- običan štir (Amarantus retrofexus)

- zubača (Cynodon dactilon)

- poponac (Convolvulus arvensis)

- palamida (Cirsium arvense)

Da bi se neko izborio zaista sa korovom u usevima kukuruza, mora se pridržavati kako preventivnih mera, tako isto i direktnih.

Preventivne mere zaštite useva kukuruza

Ove mere podrazumevaju da vlasnik zemljišta mora da vodi računa o tome kakvo semenje seje, kakvo đubrivo koristi, kako priprema zemljište i slično, kako bi mogućnost javljanja korova sveo na minimum.

U preventivne mere spadaju, pored ostalog i:

- korišćenje čistog semena za setvu

- korišćenje stajskog đubriva i komposta, sa ciljem sprečavanja širenja korovskih biljaka

- pažljivo otklanjanje biljnih otpadaka

- obrada i takozvanih neproizvodnih parcela, sa ciljem uništavanja korovskih biljaka na njima

- pažljivo i pravilno održavanje čistoće i na površinama koje se ne obrađuju, a koje se nalaze u okolini konkretne njive.

U principu je važno da bude izvršena i osnovna obrada zemljišta, a zatim i dopunska, uz primenu svih propisanih mera. U takozvane agrotehničke mere u tom slučaju spada svakako i zaoravanje strništa. Zatim je potrebno izvršiti i međurednu kultivaciju, te voditi računa o tome da plodored bude pravilan.

A pored svega toga je posebno važno koristiti tačno određene herbicide. Upravo tu će vam naši zaštitari pomoći, te vam ponuditi najbolju opciju iz našeg asortimana, koji je izuzetno bogat.

Direktne mere suzbijanja korova u kukuruzu

Posebno je važno ove mere izvršiti u pravom trenutku, kako bi imale najbolji mogući efekat. Uopšteno govoreći, stručnjaci smatraju da je najbolje vreme za direktne mere suzbijanja korova u usevima kukuruza neposredno posle setve, a opet neposredno pre nego što nikne usev i neposredno pošto nikne. Taj tretman se stručno zove korektivni.

Svakako treba voditi računa i o tome koji se preparati u kom trenutku moraju koristiti.

Herbicidi se koriste u periodu posle setve, a opet u trenutku pre nego što dođe do nicanja. Oni se koriste za suzbijanje onih korovskih vrsta koje spadaju u grupu širokolisnih.

Uopšteno rečeno, sa herbicidima u kojima je aktivne materije 2,4 D, odnosno onima koji kao aktivnu materiju koriste bentazon se najčešće vrši tretiranje kako jednogodišnjih, tako isto i višegodišnjih širokolisnih korova. Važno je poštovati i to da se ovi herbicidi koriste u trenutku kada je u toku faza 2 do 5 listova.

Ukoliko su prisutni i širokolisne, ali i uskolisne korovske biljke, opet u istoj fazi, mogu se koristiti i herbicidi koji su izrađeni na bazi aktivne materije dikamba, a u kombinaciji sa herbicidima na bazi aktivne materije nikosulforon.

Najbitnije je da se prilikom korišćenja bilo kog herbicidia maksimalno poštuje uputstvo za upotrebu, kako ne bi bilo nikakvih negativnih posledica po useve.